Institut profesního vzdělávání, IČ: 22818375, Jesenická 63 79201 Bruntál,
Kontakt: tel. 777 091 844, mail: institutPV@seznam.cz
Bankovní spojení: KB 107-4819110257/0100
 

KONTAKT

 
     
     
 
  KURZ MŠMT
SERVISNÍ MECHANIK "MALÝCH" CHLADICÍCH A
KLIMATIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ A TEPELNÝCH ČERPADEL

(kód: 23-054-H)
KURZ

ověřující dosažení profesní kvalifikace
Servisní mechanik "malých" chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel (kód: 23-054-H) ZDE

  Cena za kurz 57.000,-Kč 303 hodin
 
  ZKOUŠKA MPO
SERVISNÍ MECHANIK "MALÝCH" CHLADICÍCH A
KLIMATIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ A TEPELNÝCH ČERPADEL

(kód: 23-054-H)
PŘIHLÁŠKA KE ZKOUŠCE      >>TERMÍN

ověřující dosažení profesní kvalifikace
Servisní mechanik "malých" chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel (kód: 23-054-H) ZDE

  Cena za zkoušku 17.000,-Kč  
 
         
 
  KURZ MŠMT
SERVISNÍ MECHANIK "VELKÝCH" CHLADICÍCH A
KLIMATIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ A TEPELNÝCH ČERPADEL

(kód: 23-055-H)
KURZ

ověřující dosažení profesní kvalifikace
Servisní mechanik "velkých" chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel (kód: 23-055-H) ZDE

  Cena za kurz 57.000,-Kč 303 hodin
 
  ZKOUŠKA MPO
SERVISNÍ MECHANIK "VELKÝCH" CHLADICÍCH A
KLIMATIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ A TEPELNÝCH ČERPADEL

(kód: 23-055-H)
PŘIHLÁŠKA KE ZKOUŠCE      >>TERMÍN

ověřující dosažení profesní kvalifikace
Servisní mechanik "velkých" chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel (kód: 23-055-H) ZDE

  Cena za zkoušku 17.000,-Kč  
 
         
 

Regulované látky a skleníkové fluorované F-plyny

Jsou to látky, které poškozují ozonovou vrstvu země. Regulované látky se začaly ve velkém rozsahu používat ve druhé polovině minulého století v souvislosti s rozvojem chladírenského průmyslu (ledničky, mrazničky) a nárůstem množství vyráběných klimatizací. Používají se v protipožární ochraně, jako nadouvadla izolačních pěn, v zemědělství proti škůdcům a chorobám, v nátěrových hmotách jako rozpouštědla, ve zdravotnictví jako hnací plyn inhalátorů apod.

Regulované látky obsahují chlor či brom. Známé jsou pod označením ,,freony" (tzv. CFC - halogenové uhlovodíky a HCFC látky - částečně halogenové uhlovodíky), halony a další. Jejich vliv na ozonovou vrstvu se charakterizuje hodnotou potenciálu poškozování ozonové vrstvy. Kromě toho jsou všechny regulované látky významnými skleníkovými plyny. Tyto látky mají při vypuštění do atmosféry různou dobu životnosti, od jednotek po stovku let.

Jejich seznam je uveden v příloze I nařízení (ES) č. 1005/2009.

Definice skleníkových fluorovaných plynů.

Fluorované skleníkové plyny sice nemají potenciál poškozovat ozonovou vrstvu Země, zato však mají tzv. potenciál globálního oteplování (tzv. GWP z anglického ,,global warming potential"). Emise těchto látek tedy mají negativní vliv na klimatický systém Země ve smyslu jeho oteplování. Fluorované skleníkové plyny, označované také jako tzv. F-plyny, se dělí do skupin obsahujících částečněfluorované uhlovodíky (látky HFC), zcela fluorované uhlovodíky (látky PFC), fluorid sírový (SF6) a další fluorované skleníkové plyny.

Jejich seznam je uveden v příloze I a II nařízení (EU) č. 517/2014.

Od 1. ledna 2015 není možné pro údržbu a servis stávajících chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel použít žádné regulované látky. Výjimka stanovená čl. 11 odst. a 4 nařízení (ES) č. 1005/2009 pro regenerované a recyklované látky typu HCFC (např. R22) skončila ke dni 31. prosince 2014. Nicméně pokud bude zařízení v pořádku fungovat bez úniku chladiva a nutnosti jeho oprav, může takto pracovat i po 31. prosinci 2014. Doba použití a provozu zařízení bude záviset na délce jeho životnosti. Na konci životnosti se zařízení vyskytne v okamžiku, kdy dojde k úniku chladiva z chladicího okruhu zařízení. V případě úniku chladiva po 31. prosinci 2014 není možné toto zařízení doplnit chladivem typu HCFC, ani jinou regulovanou látkou.

Jsou nějaké regule pro zacházení s těmito látkami?

Pro bezpečné zacházení s chladicími systémy a chladivy, které jsou rizikové pro životní prostředí, bylo Evropským parlamentem a Radou vydáno nařízení o povinnosti certifikace osob, které s těmito látkami zacházejí. Certifikát je platný ve všech zemích Evropské unie. Bez tohoto certifikátu není možné vykonávat praxi odborného technika a manipulace s chladicími systémy.

Povinnost certifikace byla zavedena na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 o fluorovaných skleníkových plynech (toto nařízení je od 1. ledna 2015 nahrazeno nařízením (EU) č. 517/2014. Na národní úrovni je certifikace upravena zákonem č. 73/2012 Sb. Tímto krokem bylo stanoveno, že certifikace se vztahuje na činnosti u dále specifikovaných zařízení s obsahem fluorovaných skleníkových plynů a také látek, které poškozují ozonovou vrstvu (tzv. regulovaných látek).

Certifikáty se vydávají pro tyto oblasti:

 

stacionární chladicí a klimatizační zařízení, tepelná čerpadla (podle činností se rozlišují 4 kategorie).

stacionární protipožární zařízení.

elektrická spínací zařízení.
   

Od 1. února 2009 musí mít všechny osoby provádějící instalaci, servis, údržbu, opravu, znovuzískávání a kontrolu těsnosti zařízení s obsahem fluorovaných skleníkových plynů a látek poškozujících ozonovou vrstvu (tzv. regulovaných látek) CERTIFIKÁT. Certifikát opravňuje držitele k výkonu činností uvedených v certifikátu. Oprávnění pro jednotlivé činnosti se liší podle oblasti (případně kategorie), pro kterou se certifikát vydává.

Certifikáty se vydávají podle čl. 10 nařízení (EU) č. 517/2014 a § 10 zákona č. 73/2012 Sb. Všechny certifikáty vydané nebo uznané podle předchozí legislativy (již neplatné, viz nařízení (ES) č. 842/2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech a zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší) zůstávají nadále v platnosti v rozsahu a za podmínek, které jsou v nich stanoveny, a jsou považovány za certifikáty vydané podle platné legislativy.

 

 
         
     
  © 2024 Institut Profesního Vzdělávání, Jesenická 63, 792 01 Bruntál Webdesign FIRMUJ.CZ